Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

'Αμεσες Θυγατρικές

Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο Αξιοποίησης και Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ) των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωματώνουν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016, θεωρούνται για τους σκοπούς του ιδρυτικού της νόμου, άμεσες θυγατρικές, καθώς και η υπό σύσταση Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ (ΕΔΗΣ) στην οποία, με την ίδρυσή της, περνούν οι συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (πχ μειοψηφική, πλειοψηφική ή/και 100% συμμετοχή) σε διάφορες επιχειρήσεις, κατά τα προβλεπόμενα του νόμου.

Κάθε άμεση θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία ανεξάρτητα από τις άλλες. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, να ιδρύει και άλλες άμεσες θυγατρικές προκειμένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό.