ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άμεσες Θυγατρικές

Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας έχει μεταβιβασθεί το σύνολο των μετοχών του Ταμείου Αξιοποίησης και Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ) και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), οι οποίες αποτελούν τις «Άμεσες Θυγατρικές» της ΕΕΣΥΠ.

Η αποστολή των άμεσων θυγατρικών συνοψίζεται κατωτέρω:

01.

το Ταμείο Αξιοποίησης και Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (“ΤΑΙΠΕΔ”) διαχειρίζεται μέρος της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της και την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων μέσα από την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αξιοποίησης, όπως αυτό τίθεται και επικαιροποιείται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (“ΚΥΣΟΙΠ”).

02.

η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (“ΕΤΑΔ”) διαχειρίζεται και αξιοποιεί ένα μεγάλο και ευρύ χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

03.

η “Συμμετοχές 5G” έχει ως σκοπό τη σύσταση και τη διαχείριση του Ταμείου «Φαιστός». Αποστολή του Ταμείου είναι οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G.

04.

το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”) συνεισφέρει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Να σημειωθεί ότι ως προς το ΤΧΣ, η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες, καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και την εξυπηρέτηση του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ.

SWITCH THE LANGUAGE