ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι Αξίες μας

Για την επίτευξη της αποστολής και του οράματος
της ΕΕΣΥΠ, απαιτείται ένα πλαίσιο αρχών
και αξιών, που διέπουν την καθημερινή μας
συμπεριφορά, κανόνες και πρακτικές

Η δημόσια περιουσία διαχειρίζεται και αξιοποιείται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, στοχεύοντας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, στην αύξηση των εσόδων για το δημόσιο και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

• Τεχνοκρατικό εγχείρημα σε πολλά επίπεδα και με πολλά πεδία εξειδίκευσης.

• Μετασχηματισμός των δημοσίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

• Προώθηση νέας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας και νέων προτύπων ηγεσίας με ισχυρές αξίες, κοινούς στόχους και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Οι εργαζόμενοι, οι ομάδες και οι διοικήσεις των εταιρειών είναι κομβικής σημασίας, για την επίτευξη του εγχειρήματος της ΕΕΣΥΠ.

Υιοθέτηση ανοικτής επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία και στα αποτελέσματα της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της, παράγοντας εξίσου σημαντικός και για την εξασφάλιση κεφαλαίων για επενδύσεις.

SWITCH THE LANGUAGE