ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αποστολή και όραμα

ΟΡΑΜΑ

Η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας, ως διαχειριστής ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου,
αξιοποιεί την εθνική περιουσία και αυξάνει τη δημόσια αξία της, συμβάλλοντας στην ευημερία
και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της ΕΕΣΥΠ είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας
της δημόσιας περιουσίας και η βελτίωση της αποδοτικότητας των θυγατρικών της,
παράλληλα με την ενίσχυση των εσόδων και των επενδύσεων,
συνεισφέροντας στην εμπέδωση συνθηκών μακροοικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας
και οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΣΥΠ επιδιώκει:

01

Να καλλιεργήσει τη φήμη ενός
οργανισμού που εφαρμόζει
υψηλούς κανόνες διαφάνειας,
λογοδοσίας και εταιρικών πρακτικών.

03

Μέσω της επενδυτικής πολιτικής
να συνεισφέρει πόρους για την
υλοποίηση επενδύσεων που
συμβάλλουν στην ενίσχυση της
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

05

Να καθιερώσει σχέσεις συνεργασίας
και εμπιστοσύνης με όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο του
εξωτερικού όσο και του
εσωτερικού της περιβάλλοντος,
συμπεριλαμβανομένων των πολιτών.

02

Να χαράσσει και να εφαρμόζει
μακροπρόθεσμες στρατηγικές
ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα των
θυγατρικών της, με γνώμονα τη
διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων
υπηρεσιών προς τους Έλληνες πολίτες
και το δημόσιο συμφέρον.

04

Να συμβάλλει στην απομείωση
των οικονομικών υποχρεώσεων
της Ελληνικής Δημοκρατίας.

01

Να καλλιεργήσει τη φήμη ενός οργανισμού που εφαρμόζει υψηλούς κανόνες διαφάνειας, λογοδοσίας και εταιρικών πρακτικών.

02

Να χαράσσει και να εφαρμόζει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των θυγατρικών της, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους Έλληνες πολίτες και το δημόσιο συμφέρον.

03

Μέσω της επενδυτικής πολιτικής να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

04

Να συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

05

Να καθιερώσει σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού της περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών.

SWITCH THE LANGUAGE