ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Γενική Συνέλευση 17 Ιανουαρίου 2018

Γενική Συνέλευση 17 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.
H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Tετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100% του μετοχικού κεφαλαίο της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την από 28/08/2017 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης ΓΣ.
2. Προσθήκη νέας θεματικής ενότητας υπ’ αριθ. 12 στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας με θέμα «Μερισματική πολιτική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».
SWITCH THE LANGUAGE