ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο,
όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία
υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, με εξαίρεση την εκλογή και την ανάκληση του διορισμού
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και την τροποποίηση του Καταστατικού.

Τα ζητήματα αυτά αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου 4389/2016.

kykloi
SWITCH THE LANGUAGE