ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δομή

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, προκειμένου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τον Εθνικό μας πλούτο, συγκεντρώνει κάτω από μία ενιαία θεσμική δομή περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου και συμμετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις και ακίνητη περιουσία.

Διαχειρίζεται μέρος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της και την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων μέσα από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης.

Διαχειρίζεται και αξιοποιεί ένα μεγάλο και ευρύ χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου σε όλη την επικράτεια.

Αφορά συμμετοχές σε επιχειρήσεις με στόχο την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας, αξιοκρατίας και χρηστής εταιρικής διοίκησης και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς τους μέσα από τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Συνεισφέρει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος


*Η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες ως προς το ΤΧΣ, καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και την εξυπηρέτηση του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ.

Διαχειρίζεται μέρος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της και την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων μέσα από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης.

Διαχειρίζεται και αξιοποιεί ένα μεγάλο και ευρύ χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου σε όλη την επικράτεια.

Αφορά συμμετοχές σε επιχειρήσεις με στόχο την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας, αξιοκρατίας και χρηστής εταιρικής διοίκησης και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς τους μέσα από τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Συνεισφέρει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος


*Η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες ως προς το ΤΧΣ, καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και την εξυπηρέτηση του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ.

SWITCH THE LANGUAGE