ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δράσεις 2018

Εντός του έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις:

 • Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ των συμμετοχών του Δημοσίου σε Δημόσιες Επιχειρήσεις (Λοιπές Θυγατρικές) την 01.01.2018*.
 • Εναρμονίστηκαν τα καταστατικά των Δημοσίων Επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Καταρτίστηκε αν η Μερισματική και η Επενδυτική Πολιτική και εντάχθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.
 • Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ και συγκροτήθηκαν τα νέα διοικητικά τους συμβούλια.
 • Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» και η επιλογή και ο διορισμός νέας διοίκησης και μελών ΔΣ.
 • Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.».
 • Συμπληρώθηκαν, στα πλαίσια προκαθορισμένης διαδικασίας επιλογής στελεχών, 22 κενές θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ και διορίστηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Επιτροπής Ελέγχου.
 • Σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» η οποία περιελάμβανε την ανάλυση και την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, το σχεδιασμό της νέας οργανωτικής δομής και την ανάπτυξη διαδικασίας στελέχωσης, την κατάρτιση περιγραφών θέσεων εργασίας και τη χαρτογράφηση (οριοθέτηση) των νέων διαδικασιών και συστημάτων, καθώς και τη στελέχωση της νέας οργανωτικής δομής.
 • Καταρτίστηκε το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της, το οποίο περιλαμβάνει τη συνολική στρατηγική προσέγγιση, με τους στόχους και προτεραιότητες για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ.
 • Καταρτίστηκαν τα μεσοπρόθεσμα επιχειρηματικά πλάνα από τις διοικήσεις των μη εισηγμένων δημοσίων επιχειρήσεων – όπου η ΕΕΣΥΠ είναι μέτοχος πλειοψηφίας ή μοναδικός μέτοχος- έχοντας ως βάση το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ. Απώτερος στόχος είναι η παρακολούθηση της επίτευξης βελτιωμένων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες απόδοσης (KPIs).
 • Διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν στόχοι για το έτος 2018 για τα Διοικητικά Συμβούλια των άμεσων θυγατρικών της, το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤΑΔ.
 • Καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Εκθέσεις για τα έτη 2016 και 2017, η εξαμηνιαία έκθεση 2017, καθώς και όλες οι τριμηνιαίες εκθέσεις επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων έως και του γ’ τριμήνου 2018.
 • Τέθηκε σε λειτουργία ο μηχανισμός του πλαισίου αναφορών και οι διαδικασίες παρακολούθησης της απόδοσης των μη εισηγμένων δημοσίων επιχειρήσεων μέσω περιοδικών και συστηματοποιημένων αναφορών.
 • Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των προβλέψεων του Μηχανισμού Συντονισμού, ο οποίος καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ Κράτους, ΕΕΣΥΠ και Δημόσιων Επιχειρήσεων.

Επιπλέον:

 • Είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση και άλλων Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ.
 • Ενισχύθηκε η λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων των δημοσίων επιχειρήσεων με την επιλογή Προέδρων Επιτροπών Ελέγχου, με εξειδίκευση στον χρηματοοικονομικό τομέα και σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, μέσα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση των επιτροπών σε επίπεδο εταιρειών. Ήδη μέσα στο 2018 διορίστηκαν επί κεφαλής των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΕΤΑΔ, ΑΕΔΙΚ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ και ΚΑΘ.

* Με εξαίρεση τη ΓΑΙΑΟΣΕ η οποία μεταβιβάστηκε την 01.07.2018

SWITCH THE LANGUAGE