ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δράσεις 2019

Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Ολοκλήρωση οργάνωσης και στελέχωσης της ΕΕΣΥΠ, ξεκινώντας το 2017 εκ του μηδενός ως νεοσύστατος οργανισμός
 • Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ και συμπλήρωση /ανανέωση νέων μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων και επιτροπών, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019, έχουν διοριστεί 74 μέλη σε 13 Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, μέσω ανοικτών, επαγγελματικών και διαφανών διαδικασιών
 • Ενίσχυση της διαφορετικότητας στην επιλογή μελών διοικητικών συμβουλίων
 • Ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των δημοσίων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ, και τοποθέτηση Προέδρων ΕΕ με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία. Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019, έχουν επιλεγεί και διοριστεί δεκατέσσερις (14) Προέδροι Επιτροπών Ελέγχου στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΑΕΔΙΚ, ΚΑΘ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΥΑΘ, ΟΑΣΑ, Ελληνικές Αλυκές, ΕΥΔΑΠ και ΟΚΑΑ.
 • Ενίσχυση μονάδας εσωτερικού ελέγχου θυγατρικών και συνεργασίας με Επιτροπή Ελέγχου.
 • Διεξαγωγή ημερίδας αναφορικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και ανοικτή συζήτηση με τα αρμόδια μέλη των ΔΣ και των Επιτροπών ΔΣ των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.
 • Εκκίνηση εργασιών διαμόρφωσης εγχειριδίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance Toolkit) με σκοπό την εναρμόνιση των Δημοσίων Επιχειρήσεων με βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου εγχειριδίου λειτουργιών ΔΣ και Επιτροπών
 • Διεξαγωγή Workshops από την ΕΕΣΥΠ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 με σκοπό την επιμόρφωση των στελεχών των θυγατρικών γύρω από θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης για τη διαμόρφωση νέας κουλτούρας. Υποστήριξη θυγατρικών ως προς την εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και την επικαιροποίηση λοιπών πολιτικών κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Συμμετοχή σε συμβούλια φορέων και γενικότερα σε πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της κανονιστικής συμμόρφωσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα:
  • Εκπροσώπηση της ΕΕΣΥΠ στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), όπως και στο 15μελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΕΔ,
  • Συμμετοχή ως μέλος στο Φόρουμ Επιχειρηματικής Ακεραιότητας (Business Integrity Forum) της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος που προωθεί την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
  • Διοργάνωση ανοικτού σεμιναρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών (υπό την αιγίδα του ΕΣΕΔ) με θέμα τις πρακτικές ενσωμάτωσης των Αρχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις ελληνικές επιχειρήσεις.
 • Συμμετοχή στελεχών της ΕΕΣΥΠ ως μέντορες στη συμμαχία εταιρειών Brain Regain που στοχεύει στον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού
 • Διεξαγωγή ημερίδας των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ με σκοπό την προώθηση συνεργιών και στρατηγικών συνεργασιών, ειδικά γύρω από θέματα καλύτερης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, εξοικονόμησης ενέργειας, περιβάλλον και καινοτομία.
 • Συγκρότηση ομάδων εργασίας εντός της ΕΕΣΥΠ για την εξέταση βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση δράσεων γύρω από θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες (inclusiveness) και προώθησης της διαφορετικότητας (diversity).

Σε τακτική βάση, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης:

 • Τριμηνιαίες Aναφορές προς το Εποπτικό Συμβούλιο σχετικά με αποφάσεις και ενέργειες της ΕΕΣΥΠ για καλύτερη εφαρμογή και συμμόρφωση με το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Πλαίσιο Παρακολούθησης

 • Εκκίνηση των διαδικασιών του Μηχανισμού Συντονισμού αναφορικά με τη διαμόρφωση του πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Κράτους, της ΕΕΣΥΠ και των Δημόσιων Επιχειρήσεων, ειδικά σε ότι αφορά την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).
 • Τακτική παρακολούθηση εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ με δράσεις που υλοποιούνται από τις θυγατρικές για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών τους δαπανών.
 • Εφαρμογή μοντέλου στοχοθεσίας μέσω Κύριων Δεικτών Απόδοσης (KPIs) στις μη εισηγμένες θυγατρικές με πλειοψηφική συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ και τριμηνιαία παρακολούθηση της εξέλιξής τους.
 • Υποστήριξη της διοίκησης των ΕΛΤΑ όσον αφορά στη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για την εξυγίανση και αναδιάρθρωση του Ομίλου.
 • Παρακολούθηση της απόδοσης της ΕΤΑΔ ως προς το σχέδιο ωρίμανσης και αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου της, μετά και την ολοκλήρωση του έργου της αναδιοργάνωσης και υπό το νέο οργανόγραμμα
 • Κατάρτιση και δημοσίευση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018, όπου για πρώτη φορά ενοποιήθηκαν οικονομικά στοιχεία συνολικά 15 δημοσίων επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες αποτελούν επίσης ομίλους, ενοποιώντας οικονομικά στοιχεία δικών τους θυγατρικών. Η ενοποίηση αυτή ήταν μεγάλης συνθετότητητας για τα δεδομένα και της ελληνικής αγοράς, καθώς οι εταιρείες που ενοποιήθηκαν α) δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και είναι μεγάλου μεγέθους και διασποράς, β) ακολουθούσαν σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικές λογιστικές πολιτικές, και γ) είχαν διαφορετικές διαδικασίες και συστήματα προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων και ημερομηνίες δημοσίευσης. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις τα οικονομικά τμήματα των εταιρειών αυτών είναι υποστελεχωμένα και χωρίς τις κατάλληλες υποδομές και συστήματα, ενώ αρκετές από αυτές έφεραν από το παρελθόν αριθμό παρατηρήσεων και εμφάσεων επί των πιστοποιητικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τους.
 • Διεξαγωγή ημερίδας σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων, με επιλογή ώριμων έργων προς ανάπτυξη αλλά και συμμετοχή τραπεζών και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών για συζήτησης ως προς τις εναλλακτικές δομές χρηματοδότησης.
 • Διεξαγωγή ημερίδας αναφορικά με το Ψηφιακό Μετασχηματισμό και υποστήριξη των θυγατρικών στη χάραξη ψηφιακής στρατηγικής
 • Δημιουργία Δικτύου Καινοτομίας (Innovation Network) με συμμετοχή μελών από τα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών με γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογία και καινοτομία, για την πιο οργανωμένη διερεύνηση εμπειριών, νέων τεχνολογιών και νέων προτύπων καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο
 • Ενίσχυση IT συστημάτων (π.χ. αυτοματοποιημένο σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, κρυπτογράφηση PC) και έλεγχος κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων

Σε τακτική βάση:

 • Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ των Τριμηνιαίων/Εξαμηνιαίων/Ετήσιων Δελτίων Χρηματοοικονομικών Αναφορών
 • Συναντήσεις με τις θυγατρικές για την παρακολούθηση της απόδοσης τους μέσω συστηματοποιημένων αναφορών και ενημέρωσης
 • Τακτικές συναντήσεις με όλα τα κύρια εμπλεκόμενα μέρη για την εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού
 • Υποστήριξη θυγατρικών στη διερεύνηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
 • Προώθηση βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη νέου ταλέντου, καθώς και τη συνολική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
 • Ενθάρρυνση χρήσης νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις θυγατρικές
 • Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω επενδύσεων και χρήσης νέων τεχνολογιών.
SWITCH THE LANGUAGE