ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δράσεις 2020


 1. Σε επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης

  • Συνέχιση επιμόρφωσης των στελεχών των θυγατρικών, καθώς και του διαλόγου σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης (customised online training, videos & posters raising awareness, κλπ.), για την εδραίωση νέας εταιρικής κουλτούρας με διοικητική διαφάνεια, λογοδοσία και ανεξαρτησία σε όλα τα επίπεδα.
  • Οριστικοποίηση εγχειριδίου Εταιρικής Διακυβέρνησης θυγατρικών και σχετικές ημερίδες.
  • Στοχοθέτηση και παρακολούθηση του βαθμού εναρμόνισης των Δημοσίων Επιχειρήσεων με βέλτιστες πρακτικές
  • Συνεχής ενίσχυση δεξιοτήτων στις ανώτατες βαθμίδες διοίκησης.
  • Ενίσχυση της διαφορετικότητας στις ανώτατες και ανώτερες θέσεις ευθύνης.
  • Ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από την οργάνωση του πλαισίου, καθώς και των διαδικασιών, εργαλείων και πόρων για τη διαβούλευση των κοινωνικών και οικονομικών φορέων (consultation with key stakeholders).


 2. Σε επίπεδο Άμεσων Θυγατρικών – ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ

  • Υλοποίηση Προγράμματος Αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ.
  • Στοχοθεσία σε δύο επίπεδα: (i) δημιουργία εσόδων και (ii) επίτευξη πολλαπλασιαστικών ωφελειών σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Βελτίωση οργάνωσης και συστηματοποίηση διαδικασιών Μονάδας Παρακολούθησης Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ.
  • Χαρτογράφηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Χάραξη μίας αποδοτικής στρατηγικής για την ωρίμανση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΔ, με εξέταση εναλλακτικών σεναρίων.


 3. Σε επίπεδο Δημόσιων Επιχειρήσεων (Λοιπών Θυγατρικών)

  • Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ με δράσεις που υλοποιούνται από τις θυγατρικές, βάσει των επιχειρηματικών τους σχεδίων, για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών τους δαπανών.
  • Εδραίωση Στοχοθεσίας και Κύριων Δεικτών Απόδοσης (KPIs) στις θυγατρικές όπου η ΕΕΣΥΠ έχει πλειοψηφική συμμετοχή, καθώς και εδραίωση κουλτούρας αξιολόγησης των διοικήσεων θυγατρικών βάσει απόδοσης.
  • Υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων αναδιοργανώσεων δημοσίων επιχειρήσεων, όταν απαιτείται (π.χ. αναδιάρθρωση ΕΛΤΑ).
  • Εφαρμογή διαδικασιών Μηχανισμού Συντονισμού και κατάρτιση σχετικών παραδοτέων.
  • Επιτάχυνση στοχευμένων επενδύσεων από τις θυγατρικές (με έμφαση και στις ψηφιακές επενδύσεις) και αξιοποίηση διαφορετικών διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων.
  • Προώθηση συνεργασιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο χρηματοδότησης.
  • Προώθηση συνεργειών μεταξύ των δημοσίων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα στην από κοινού αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους: εξέταση δημιουργίας ΑΕΕΑΠ και λύσης κοινής αποτύπωσης ακίνητης περιουσίας με υποδομές σε κοινό GIS σύστημα.
  • Εφαρμογή Μερισματικής Πολιτικής.
  • Συνεχής παρακολούθηση νέων τεχνολογιών και εξελίξεων και ενθάρρυνση υλοποίησης από τις θυγατρικές του ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Λειτουργία Δικτύου Καινοτομίας (Innovation Network) με συμμετοχή μελών από τα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών με γνώσεις και εμπειρία στην τεχνολογία, για την πιο οργανωμένη διερεύνηση εμπειριών, νέων τεχνολογιών και καινοτομιών σε διεθνές επίπεδο.
  • Σύνδεση των δημόσιων επιχειρήσεων με το ελληνικό start-up οικοσύστημα και γενικότερη αύξηση της εξωστρέφειας των Δημόσιων Επιχειρήσεων μέσα από διαγωνισμούς (incentivised competition), για την εκμετάλλευση των μεγάλων δεδομένων (Big data), τα οποία οι Δημόσιες Επιχειρήσεις παράγουν καθημερινά από τις δραστηριότητές τους.
  • Εφαρμογή δράσεων για τη μετάβαση των Δημόσιων Επιχειρήσεων σε νέα λειτουργικά μοντέλα, με τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας και πληροφορικής: προγράμματα τηλέ – εκπαίδευσης, εργαλεία και πλατφόρμες συνεργασίας.
  • Εφαρμογή δράσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια των δεδομένων της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών.
  • Δράσεις δημόσιας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας (π.χ. Social Plate crowdfunding) και βελτίωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος (πχ. lignite decarbonisation, e-mobility κλπ.)


 4. Σε τακτική βάση

  • Τριμηνιαίες Αναφορές προς το Εποπτικό Συμβούλιο σχετικά με αποφάσεις και ενέργειες της ΕΕΣΥΠ για καλύτερη εφαρμογή και συμμόρφωση με το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  • Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ των Τριμηνιαίων/Εξαμηνιαίων/Ετήσιων Δελτίων Χρηματοοικονομικών Αναφορών.
  • Συναντήσεις με τις θυγατρικές για την παρακολούθηση της απόδοσής τους μέσω συστηματοποιημένων αναφορών και συναντήσεων ενημέρωσης.
  • Τακτικές συναντήσεις με όλα τα κύρια εμπλεκόμενα μέρη για την εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού.
  • Προώθηση βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη νέου ταλέντου, καθώς και τη συνολική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.


SWITCH THE LANGUAGE