ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη με πενταετή θητεία τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον
μοναδικό μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,

δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του
Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

κ. Jacques, Le Pape, Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου

κα. Ξένια Καζόλη, Μέλος

κ. Χαράλαμπος Μεϊδάνης, Mέλος

κα. Νάγια Καλογεράκη, Μέλος

κ. Kevin Cardiff, Μέλος

SWITCH THE LANGUAGE