ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Εσωτερικός κανονισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 189 Ν. 4389/2016, ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ που ρυθμίζει
τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της (πλην του ΤΧΣ) και βασίζεται σε
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, υιοθετείται από
τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου.

SWITCH THE LANGUAGE