ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Εταιρική διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της κάθε εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο,
τους μετόχους της αλλά και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι εταιρικοί στόχοι,
προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης αυτών, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι και οργανώνεται το σύστημα
διαχείρισης αυτών των κινδύνων, ενώ παράλληλα καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσής της
μέσω διαδικασιών εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών και κανόνων.

Για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την εξυπηρέτηση
του δημοσίου συμφέροντος είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρούνται
υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Οι βασικές αρχές για τις δημόσιες επιχειρήσεις ως προς
την εταιρική διακυβέρνηση συνίστανται στα εξής:

plegma-etairiki-diakivernisi1
01. Ανάπτυξη κατάλληλου και σταθερού νομικού και εν γένει θεσμικού πλαισίου λειτουργίας. Δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κανόνων και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
02. Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικών Συμβουλίων με επαγγελματικά κριτήρια, καθώς και επιτροπών κατά περίπτωση. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοσίων Επιχειρήσεων θα πρέπει να αναλαμβάνουν σαφή καθήκοντα και στόχους απόδοσης για τους οποίους καθίστανται υπεύθυνα.
03. Καθιέρωση κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης της απόδοσης για αξιοκρατική και αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Σε συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, το οποίο είναι αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των εισηγμένων εταιρειών σε οργανωμένη αγορά, θεσπίστηκε το Μάιο του 2017, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σκοπός του Κώδικα είναι να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ. Η εφαρμογή του κώδικα θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία στην κάθε επιχείρηση και όχι ως απλή άσκηση συμμόρφωσης. Σημαντική παράμετρος επιτυχούς εφαρμογής του είναι και η εκπαίδευση και καθοδήγηση των ανώτατων διοικητικών οργάνων των θυγατρικών σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, όπως και η βελτίωση της ροής δημόσιας πληροφόρησης προς τους μετόχους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη.

H σημασία της καλής λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων

Οι δημόσιες επιχειρήσεις μέσω των Διοικητικών τους Συμβουλίων και της Ανώτατης Διοίκησης που πρέπει να έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, καλούνται να έχουν σαφή αποστολή που να συνδέεται με τους στόχους και τα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται:

Διακριτός ρόλος και αρμοδιότητες εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων μέσω καταστατικού

Στελέχωση επιτροπών από επαγγελματίες με συλλογικά κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή Ελέγχου

Εξασφάλιση ανεξαρτησίας σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Υποχρέωση τήρησης ορθών λογιστικών αρχείων

Παρακολούθηση της απόδοσης μέσω περιοδικών αναφορών (και της ετήσιας έκθεσης) σχετικά με την οικονομική θέση και τις επιδόσεις της εταιρείας

Καθιέρωση κατάλληλων εσωτερικών ελέγχων με ετήσιο πλάνο ελέγχου και αναφορές από τον Εσωτερικό Ελεγκτή

Διασφάλιση ποιότητας εξωτερικού ελέγχου

Εντοπισμός, αξιολόγηση και στρατηγική διαχείρισης σημαντικών κινδύνων

Διαχείριση κρίσεων – Eπιχειρησιακή ετοιμότητα

Ανοιχτός διάλογος και επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα

Προώθηση της διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για ενίσχυση της διαφάνεις και της εμπιστοσύνης

plegma-etairiki-diakivernisi
SWITCH THE LANGUAGE