ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η Εταιρεία

Η ΕΕΣΥΠ ιδρύθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία πρωταρχικός στόχος της οικονομικής πολιτικής ήταν η επίτευξη και διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας.
Η θέσπιση της ΕΕΣΥΠ δημιουργεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια σταθερή και ενιαία θεσμική δομή που θα ενεργεί με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και ενιαίο πλαίσιο κανόνων και η οποία θα έχει ως αποστολή την προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε πολλά επίπεδα.

Η δομή και φιλοσοφία της ΕΕΣΥΠ ακολουθεί διεθνή πρότυπα οργάνωσης και διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Η λογική αυτή εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

Το διαχωρισμό μεταξύ της άσκησης των μετοχικής φύσης δικαιωμάτων στις δημόσιες εταιρείες και των ρυθμιστικών-εποπτικών δραστηριοτήτων του κράτους.

Τον περιορισμό και την εξάλειψη ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων από τη δράση του κράτους ως μετόχου και τη δράση του ως επόπτη.

Την εδραίωση της λειτουργίας των δημόσιων εταιρειών με κριτήρια επαγγελματισμού, χωρίς στρεβλές πολιτικές παρεμβάσεις.

Τη συνολική προώθηση της συνοχής και ομοιογένειας στην πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης στο σύνολο των δημοσίων εταιρειών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εναρμονισμένη με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου:

Α.

Να συνεισφέρει πόρους στην υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της Ελλάδας και στην πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
 

&

B.

Να συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με το Ν.4389/2016.

Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης και ανταποδοτικότητας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

SWITCH THE LANGUAGE