ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η συμβολή μας στην ανάπτυξη

Η συμβολή της ΕΕΣΥΠ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας πραγματοποιείται:

01 Μέσω της διοχέτευσης μέρους των κερδών της ΕΕΣΥΠ σε επενδύσεις:
- ένα μέρος αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο
για στρατηγικές επενδύσεις και
- ένα μέρος χρησιμοποιείται από την ΕΕΣΥΠ για επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ.2 του Ν.4389/2016
και την «Επενδυτική Πολιτική» της ΕΕΣΥΠ
Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, όπως και της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΕΤΑΔ
Με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και προωθώντας τις βέλτιστες εναλλακτικές ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη
02
03 Μέσω του μετασχηματισμού /αναδιάρθρωσης των δημόσιων επιχειρήσεων για ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας
Με κριτήρια λειτουργικής αποδοτικότητας, βελτιστοποίησης της χρήσης πόρων, καινοτομίας και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες
Μέσω στρατηγικών συμμαχιών, συνεργιών εντός της δομής της ΕΕΣΥΠ και εν γένει ανοικτής επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα και τα ενδιαφερόμενα μέρη
Οικονομίες κλίμακας, διαφορετικά εργαλεία και δομές χρηματοδότησης (PPPs), βέλτιστες πρακτικές
04
01 Μέσω της διοχέτευσης μέρους των κερδών της ΕΕΣΥΠ σε επενδύσεις:
- ένα μέρος αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο
για στρατηγικές επενδύσεις και
- ένα μέρος χρησιμοποιείται από την ΕΕΣΥΠ για επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ.2 του Ν.4389/2016
και την «Επενδυτική Πολιτική» της ΕΕΣΥΠ
02 Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, όπως και της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΕΤΑΔ
Με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και προωθώντας τις βέλτιστες εναλλακτικές ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη
03 Μέσω του μετασχηματισμού /αναδιάρθρωσης των δημόσιων επιχειρήσεων για ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας
Με κριτήρια λειτουργικής αποδοτικότητας, βελτιστοποίησης της χρήσης πόρων, καινοτομίας και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες
04 Μέσω στρατηγικών συμμαχιών, συνεργιών εντός της δομής της ΕΕΣΥΠ και εν γένει ανοικτής επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα και τα ενδιαφερόμενα μέρη
Οικονομίες κλίμακας, διαφορετικά εργαλεία και δομές χρηματοδότησης (PPPs), βέλτιστες πρακτικές
SWITCH THE LANGUAGE