ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Λοιπές Θυγατρικές

Εντός της εταιρικής δομής του Υπερταμείο εντάσσονται και συμμετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές, μεταφορές, υπηρεσίες κ.α.). Σκοπός της ένταξης είναι να επιτευχθεί η καλύτερη διαχείριση και η επαύξηση της αξίας των συμμετοχών αυτών, αξιοποιώντας σύγχρονα πρότυπα και πολιτικές αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Οι Δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να γίνουν καλύτερες, απελευθερώνοντας τις πραγματικές τους δυνάμεις και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Προς τούτο το Υπερταμείο επιδιώκει:

Τον μετασχηματισμό, και όπου απαιτείται, την αναδιάρθρωση αυτών των δημοσίων επιχειρήσεων.

• Την υιοθέτηση βέλτιστων αρχών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, αντίστοιχων με τους κανόνες που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες.

• Τη θέσπιση στρατηγικών στόχων ως βάση για το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των διοικήσεών τους, καθώς και της αξιολόγησής τους επί συγκεκριμένων στόχων και δεικτών απόδοσης.

• Την παρακολούθηση της απόδοσης μέσω τακτικών αναφορών και εκθέσεων.

• Την τεχνολογική και ψηφιακή μετεξέλιξη για αποδοτικότερη λειτουργία και καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

• Την υπευθυνότητα απέναντι σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού ο οποίος  περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Υπερταμείου. Ο Μηχανισμός Συντονισμού αποτελεί επί της ουσίας το εργαλείο καθορισμού της επιχειρησιακής στρατηγικής των δημόσιων επιχειρήσεων και περιέχει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Κράτους, του Υπερταμείου και των δημοσίων αυτών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Μηχανισμού, το Υπερταμείο κατόπιν διαβούλευσης με τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της, προχώρησε στον ορισμό των κύριων στρατηγικών και επιχειρησιακών τους κατευθύνσεων, καθώς και των κεντρικών τους στόχων, περιλαμβάνοντάς τους σε κείμενο το οποίο περιγράφει την «Αποστολή» της κάθε επιχείρησης.

Οι Αποστολές των Δημοσίων Επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού, υποβλήθηκαν και έλαβαν την έγκριση από την Κυβερνητική Επιτροπή.

Συμμετοχές του Υπερταμείου σε Δημόσιες Επιχειρήσεις

SWITCH THE LANGUAGE