ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μήνυμα Μοναδικού Μετόχου

Το ανώτατο όργανο της ΕΕΣΥΠ είναι η
Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου,
δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου,
όπως αυτό εκπροσωπείται από τον
Υπουργό Οικονομικών.

“Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών με αντικείμενο τη συγκέντρωση, ενιαία διαχείριση και διαφανή αξιοποίηση ενός σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου.

Σκοπός της δημιουργίας της Εταιρείας δεν είναι μόνο να εξασφαλίσει την καλύτερη και πιο χρηστή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και να θέσει τις βάσεις για την υπέρβαση αδυναμιών και προβλημάτων δεκαετιών που σχετίζονται με την δημόσια ιδιοκτησία και τη δημόσια επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ καλείται να θέσει στη διάθεση του δημόσιου συμφέροντος, γνώσεις και εργαλεία που αυξάνουν την αξία και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των θυγατρικών εταιρειών της με τρόπο ουσιώδη και χειροπιαστό:

► μέσω της διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας των δημόσιων επιχειρήσεων, της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας στη διαχείρισή τους,

► μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών και αγαθών που παρέχουν, με όρους ποιότητας, οικονομικής προσιτότητας, προσβασιμότητας, εξυπηρέτησης και κοινωνικής συνοχής της χώρας,

► μέσα από τη συμβολή των υποδομών, δικτύων και άλλων ακινήτων που διαχειρίζεται η ΕΕΣΥΠ στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μετάβαση σε ένα νέο βιώσιμο μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης, και

► μέσα από τη θέσπιση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου που θα εδραιωθεί θετικά στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και θα προωθεί τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για να πετύχει τους στόχους αυτούς, η Εταιρεία καλείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει περίπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια οικονομία, τη σχέση της με την ιδιωτική οικονομία, τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που προκύπτουν από ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον με διαρκείς προκλήσεις. Επιπλέον, καθώς η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου συνδέεται οργανικά με την υλοποίηση της δημόσιας πολιτικής της χώρας, απαιτείται και η συνεργασία της Εταιρείας με τους υπεύθυνους χάραξής της.”

SWITCH THE LANGUAGE