ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Προκηρύξεις & Προσκλήσεις

Τρέχουσες

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ

Invitation for expression of interest & submission of tenders for the provision of advisory services to HCAP SA regarding HCAP Subsidiaries BoD self-evaluation and Individual Board Director Assessment

REQUEST FOR PROPOSALS (“RFP”) FOR AN INDEPENDENT VALUER TO HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A. IN RELATION TO THE CONCESSION OF THE RIGHT TO ADMINISTER, MANAGE, OPERATE, DEVELOP, EXPAND, MAINTAIN AND EXPLOIT THE KALAMATA INTERNATIONAL AIRPORT “CAPTAIN VASSILIS KONSTANTAKOPOULOS

Clarification: In the table in paragraph VII. Financial Offer, the letters B,C,D referring to the folders, should be replaced with the correct letters C,D,E.  

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την αξιολόγηση και ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για τη βέλτιστη αξιοποίηση του τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, θυγατρικής εταιρείας του Υπερταμείου»

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης σχετικά με υπό επεξεργασία Σχέδιο Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: «PROJECT MANAGEMENT OFFICE SERVICES (PMO) FOR THE IMPLEMENTATION OF A FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE MAPPING, SEGMENTATION, REGISTRATION, VALUATION AND MATURATION OF THE REAL ESTATE ASSETS OF GROWTHFUND’S SELECTED SUBSIDIARIES»

Τελευταία Ενημέρωση: « Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων/σχολίων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023, ώρα 12:00 μ.μ.»

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης σχετικά με υπό επεξεργασία Σχέδιο Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με θέμα: « FRAMEWORK AGREEMENT FOR REAL ESTATE EXPERTS FOR THE MAPPING, SEGMENTATION, REGISTRATION, VALUATION AND MATURATION OF THE REAL ESTATE ASSETS OF GROWTHFUND’S SELECTED SUBSIDIARIES»

Τελευταία Ενημέρωση: « Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων/σχολίων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023, ώρα 12:00 μ.μ.»

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπερταμείο

REQUEST FOR PROPOSAL FOR THE CONCLUSION OF AGREEMENT IN RELATION TO THE STUDY, DESIGN, CONSTRUCTION, EQUIPMENT RENTAL, PRODUCTION MATERIAL AND DISMANTLING OF THE BOOTH, WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PARTICIPATION OF THE GROWTHFUND GROUP IN THE THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR 2023


ESPD

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.»

Request for Proposal for the Conclusion of Agreement in relation to GHG Emissions (2022) Measurement for Growthfund and its Portfolio Companies

Latest Update: The deadline for submission of offers has been extended till Friday 16th June  2023 at 17:00 Athens time.

 

 

ESPD

Clarification 1 08-06-23
Clarification 2 08-06-23

Request for Proposal for the Provision of Advisory Services for the Valuation of HCAP & its Subsidiaries

 

ESPD

 

Clarification – 03-04-23

Clarification – 05-04-23

Clarification – 12-04-23

Latest Update: The deadline for submission of offers has been extended till Tuesday 18 April  2023 at 17:00 Athens time.

REQUEST FOR PROPOSAL FOR THE CONCLUSION OF AGREEMENT IN RELATION TO THE PROVISION OF SERVICES FOR GROWTHFUND PORTFOLIO COMPANIES

ESPD

Clarification 17-03-23

Latest Update: The deadline for submission of offers has been extended till Wednesday 12 April  2023 at 17:00 Athens time.

Clarification: Please clarify which sustainability reporting standards the compilation report should be based on – We expect submitted proposals to include a proposed approach on the proper use of sustainability reporting standards in relation to data compilation.

Clarification 07/04/2023:

 • With regard to Technical and professional ability, in accordance with Part IV par. C of the ESPD, information on  relevant projects is required.
  Our organization has executed several relevant projects, providing services to private sector companies. For each of these projects, since the contractors are private sector companies, we have undertaken confidentiality obligations and in particular has signed confidentiality agreements on non-disclosure of information, including information on the value of the contracts. Since the amount of each contract is confidential information and its disclosure would breach the confidentiality obligations towards our clients, please confirm that the non-disclosure of this information (value of each project), will not result in our exclusion. / We confirm that the non disclosure of confidential information (value of each project) will not result in exclusion.
 • Please clarify whether, according to paragraph 4.3.2.2 of the Request of Proposal the “list of companies/organizations handled by the Advisor” should include all relevant projects of our portfolio or only the “best practices (case studies) applied in at least two companies”. / Both, a list of relevant projects handled by the Advisor and including two case studies where best practices were applied, are required.

Call for Expression of Interest & Request for Proposal for the provision of advisory expert services to the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. (Growthfund)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΩΝ/ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

ESPD

 • Παράγραφος 4.1 Κριτήρια Αποκλεισμού : Διευκρινίζεται ότι το ESPD συμπληρώνεται (και υποβάλλονται τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση αποδεικτικά μέσα) τόσο σε σχέση με το ενδιαφερόμενο μέρος όσο και σε σχέση με τρίτα μέρη στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται το ενδιαφερόμενο μέρος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.2.5. της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Η στήριξη στην ικανότητα τρίτου δύναται να αφορά τα κριτήρια οικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.2.5.
 • Παράγραφος 4.3.2 Τεκμηρίωση αναφορικά με τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας : Θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην παρ. 4.3., ήτοι στις παρ. 4.3.1 και 4.3.2, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στις παρ. 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.2.5.
 • Παράγραφος 4.3.2.4 Οικονομική & Χρηματοοικονομική Επάρκεια : Οι ισολογισμοί δύνανται να συνοδεύονται από την έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
 • Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (τελευταία πρόταση) το Υπερταμείο δύναται να ζητά από το ενδιαφερόμενο μέρος δικαιολογητικά σε σχέση με την υποβληθείσα Πρόσκληση, είτε κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς είτε πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών.

06/03/2023

 • Σύμφωνα με την παρ. 4.2.5. και 4.3.2.5. της Πρόσκλησης, το ενδιαφερόμενο μέρος προκειμένου να καλύψει τα κριτήρια επιλογής σε σχέση με την τεχνική ικανότητα, μπορεί να στηριχτεί στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τον νομικό δεσμό που έχει με αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οντότητες θα εκτελέσουν τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η σχετική ικανότητα.

Τελευταία Ενημέρωση: Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τη Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ. Αθήνας. Αριθμός Αρχικής Προκήρυξης στην EΕ S: 2023/S 028-081402. Αριθμός Διορθωτικής Προκήρυξης στην EE S: 2023/S 050-143501.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ / Q&As List 14/03/2023

REQUEST FOR PROPOSALS FOR THE PROVISION OF FINANCIAL ADVISORY SERVICES TO HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A. IN CONNECTION WITH ITS PARTICIPATIONS IN ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.

Call for Expression of Interest & Request for Proposal for the provision of advisory expert services to the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. (Growthfund) for the development of a business plan and a financial model based on Growthfund’s investment capabilities

Clarification:

1./ There is no need to issue a guarantee letter at this stage. Only the selected advisor shall be required to submit a (performance) guarantee letter upon the conclusion of the contract.

2./ Dossiers, E, D and F need to be submitted on the submission date, as specified in the RfP. In addition it is clarified in the RfP that “Each interested party’s offer shall include all the above dossiers and may be accompanied by any other information proving the experience and know-how of interested parties in relation to the Services. More specifically, in the e-mail for the submission of the offer of each interested party, at the penalty of exclusion, at least two, distinct and locked files must be attached. Mandatorily, the financial offer (DOSSIER D) shall be attached in the email of each offer separately and will be protected with a different password.”. In relation to Dossier E, it is clarified that upon submission date a declaration with the content specified in the RfP is sufficient and the tax and insurance certificate can be submitted at a later stage, when requested by Growthfund.

Call for Expression of Interest & Request for Proposal for the provision of advisory expert services to the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. (Growthfund) for the assessment and feasibility study of the business case of enhancing Growthfund’s investment capabilities.

Clarification:

1./ There is no need to issue a guarantee letter at this stage. Only the selected advisor shall be required to submit a (performance) guarantee letter upon the conclusion of the contract.

2./ Dossiers, E, D and F need to be submitted on the submission date, as specified in the RfP. In addition it is clarified in the RfP that “Each interested party’s offer shall include all the above dossiers and may be accompanied by any other information proving the experience and know-how of interested parties in relation to the Services. More specifically, in the e-mail for the submission of the offer of each interested party, at the penalty of exclusion, at least two, distinct and locked files must be attached. Mandatorily, the financial offer (DOSSIER D) shall be attached in the email of each offer separately and will be protected with a different password.”. In relation to Dossier E, it is clarified that upon submission date a declaration with the content specified in the RfP is sufficient and the tax and insurance certificate can be submitted at a later stage, when requested by Growthfund.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. για την «Αποτύπωση προφίλ ρίσκου, ωριμότητας και διαμόρφωση οδικού χάρτη αναβάθμισης της ωριμότητας σε θέματα κυβερνοασφάλειας για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου.

Διευκρίνηση 06/02/2023: Διευκρινίζεται ότι στην παράγραφο VII Κριτήρια Επιλογής – Αξιολόγηση Προσφορών, οι αριθμοί 0.80 και 0.20 στη φόρμουλα, αντικαθίστανται από τους αριθμούς 0.70 και 0.30 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από το κείμενο στη συγκεκριμένη παράγραφο.

ESPD

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με τη στοχοθεσία, συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση του δείκτη Digital Transformation Index στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Invitation for expression of interest & submission of tenders for the provision of advisory services to the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. in relation to the exploitation of its rights in the 22 Regional Airports

Clarification 14/02/2023: In section II.2 (Scope of the Engagement of the Technical & Traffic Advisor) Growthfund presents the envisaged Scope of Work of Technical & Traffic Advisor for the project.
In the said section (and also sections II.1 & II.3) Growthfund has not included any provision which may lead to differentiation in the treatment of airports based on their size, number of passengers, traffic or any other criterion.
The submitted question reflects on the methodology to be formed and applied by the Technical & Traffic Advisor, who in cooperation with the Financial Advisor is expected to proceed to assessment of the existing infrastructure and economic evaluation of the 22 airports as requested in the scope of work.
Growthfund cannot comment on the methodology to be chosen by each participant since this element forms part of the selection criteria.

Clarification 13/2/2023: According to par. IX, “The statement of non-existence of a conflict of interest must be signed by the legal representative of each legal entity expressly as well as by the project team members. In case that is used external partners, employees of affiliated companies, or other legal entities in the joint venture or under a subcontracting agreement, then for any such legal entity as well as the members of the project team of same should be included in the file a statement of non-conflict of interest”. Thus, from the above, it results that separate non conflict of interest statements of all individuals-project team members must be submitted as well, as part of Dossier F.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ / Q&As List 03/02/2023

26/01/2023

To all interested parties / To whom it may concern

HCAP announces / informs interested parties about the publication of an amendment of the “Invitation for expression of interest & submission of tenders for the provision of advisory services to the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. in relation to the exploitation of its rights in the 22 Regional Airports”.

Interested parties are invited to review the amended document where, a) paragraph “IV.Budget” has been amended and b) the submission date of the offers by Interested Parties has been changed to be not later than Monday 20th February 2023, 17:00 pm Athens time.

In response to a submitted question regarding the right of the selected Financial Advisor (in case it has lending capacity) to participate in the financing of the project, Growthfund would like to clarify the following:
In case the selected Financial Advisor is a banking institution will be given the option and the right to participate in the financing of the project under tender:

 • By creating a team of professionals, within the organisation, who would be allowed to work and offer lending services to the bidders who will participate in the tender for the exploitation of the 22 regional services
 • Such a right will be dealt with and assessed by a different team of professionals than the one to be supporting the tendering authority providing the advisory services while operating under (strict) information wall structures (Chinese wall procedures)
 • the Financial Advisor will secure that at no point in the tendering process any conflict of interest condition is created.

Clarification: According to the Invitation for expression of interest & submission of tenders (“Invitation”) for the provision of advisory services to Growthfund in relation to the exploitation of its rights in the 22 Regional Airports, Growthfund will only accept and evaluate proposals from Advisors or Groups of Advisors providing all three types of requested services (Financial, Legal, Technical – Traffic). More particularly the relevant paragraph of the Invitation (under title “Information about tender procedure”), page 5, provides that: “Every Interested Party, including consortium/ joint ventures submits one Proposal for all requested services mentioned below”.

Annex I pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Υποβολής Προσφορών για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Facility Management)

Διευκρίνηση: Όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προβεί σε αυτοψία των γραφείων του Υπερταμείου, μπορεί να τα επισκεφθεί τη Δευτέρα 21/11/2022 ή την Τρίτη 22/11/2022, κατόπιν επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@growthfund.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Διόρθωση Προφανούς Σφάλματος : Στο άρθρο 5.4 (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) του Πρόσκλησης, το e-mail του κου Απόστολου Παπαδόπουλου της εταιρείας FCNC εμφανίζεται λανθασμένα ως apapadopoulos@fcns.gr ενώ το ορθό είναι apapadopoulos@fcnc.gr

Τελευταία Ενημέρωση: «Invitation to unseal offers – Kalamata Airport – 16122022»

Τελευταία Ενημέρωση: «Παράταση Υποβολής Προθεσμίας Προσφορών 22/11/2022»

KALAMATA AIRPORT_EOI_QA 14_21112022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ/Q&As LIST 10/11/2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ/Q&As LIST 15/11/2022

Τελευταία Ενημέρωση: «Παράταση Υποβολής Προθεσμίας Προσφορών»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ/Q&As LIST 27/10/2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ/Q&As LIST 12/10/2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ/Q&As LIST 11/10/2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ/Q&As LIST – 03.10.2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ/Q&As LIST – 23.09.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με την παρακολούθηση της υλοποίησης και της απόδοσης του Πλάνου Μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE) ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

Aνάθεση έργου για την Κατάρτιση των Εξαμηνιαίων και Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Εκθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για τα έτη 2022 (30.6.2022 και 31.12.2022) και 2023 (30.6.2023 και 31.12.2023), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) για τις οικονομικές χρήσεις 2022 και 2023 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση : « Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 Αθήνας. Αριθμός Αρχικής Προκήρυξης στην EΕ S: 2022/S 146-418346. Αριθμός Διορθωτικής Προκήρυξης στην EE S: 2022/S 169-479704».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο)

REQUEST FOR PROPOSAL FOR THE CONCLUSION OF SERVICES AGREEMENT WITH REGARD TO THE PROVISION OF LEGAL SERVICES IN THE FIELD OF CORPORATE LAW, CORPORATE GOVERNANCE LAW AND LAWS REGULATING

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Στελεχών Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό τη μελλοντική κάλυψη αναγκών σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ

Αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον σχεδιασμό ολιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία

Διευκρινίζεται ότι οι παράγραφοι 4.2 & 5 αναφέρονται στο ISO 9001:2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ

Invitation for expression of interest & submission of tenders for the “Appointment of the Monitoring Trustee for the purposes of the implementation of the Commitments undertaken by the Hellenic Republic in the context of Case AT.38700”

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 17:00»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ (EXCESS)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 17:00»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ (PRIMARY) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για την περίοδο από 01.11.2021 έως 31.10.2023

Διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17.00.

Invitation for expression of interest & submission of tenders for the provision of advisory services to HCAP SA regarding Boards self – evaluation

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στρατηγικής branding προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Διευκρίνηση μετά από ερώτηση που υποβλήθηκε : Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική Γλώσσα.

Διευκρίνηση σχετικά με την παράγραφο VIII. Προσωπικά δεδομένα: Δε χρειάζεται υποβολή ξεχωριστής Υπεύθυνης Δήλωσης. Με την υποβολή προσφοράς από τα ενδιαφερόμενα μέρη, θεωρείται ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα και δηλώνουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Προσωπικά Δεδομένα» της Πρόσκλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης πλαισίου σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης εταιρικών οχημάτων προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Κατόπιν ματαίωσης του από 23 Απριλίου 2021 διαγωνισμού με τίτλο “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης πλαισίου σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης εταιρικών οχημάτων προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.”, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται με την παρούσα πρόσκληση.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) για την οικονομική χρήση 2021 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

·     Αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη σύγκρουση συμφερόντων και το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών απαιτούνται συνολικά τρεις (3) υπεύθυνες δηλώσεις. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

·     Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

·      Σύμφωνα με το κεφάλαιο V.Προϋποθέσεις Συμμετοχής, δεν απαιτείται υποβολή αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση περί της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΣΥΠ σχετικά με τον επικείμενο σχεδιασμό ολιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία

Τελευταία ενημέρωση : «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021»

Επί του ερωτήματος που τέθηκε περί ενδεχόμενου σύγκρουσης συμφερόντων στην περίπτωση όπου ενδιαφερόμενος για τον παρόντα διαγωνισμό δηλώσει συμμετοχή και σε μελλοντικό διαγωνισμό για το έργο συμβούλου για τη διαμόρφωση ολιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία, η εκτίμηση της ΕΕΣΥΠ είναι ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, εφόσον οι υπηρεσίες που ζητούνται δεν περιλαμβάνουν τη σύνταξη Προκήρυξης για το έργο συμβούλου για τη διαμόρφωση ολιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία, το οποίο αποτελεί μεταγενέστερο στάδιο και θα αναλάβει τη διεκπεραίωση του η ΕΕΣΥΠ με βάσει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες και την κατανόηση του αντικειμένου του έργου από τα αρμόδια όργανα.

«Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά»

Invitation for expression of interest & submission of tenders for the provision of advisory services to the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. in relation to the exploitation of its rights in the Kalamata Airport.

Clarification concerning Section III of the RfP: If HCAP decides to exercises such option right for a maximum period of 12 months, such extension will be effected at no extra fee / remuneration for the Group of Advisors. It is clarified that such extension will affect the duration of the assignment and will not include an amendment of the scope of work of the Group of Advisors.

Clarification concerning Section II ( Scope of Services) : According to the published RFP and in section II (Scope of Services), HCAP is seeking an Advisor or group of Advisors who will undertake to execute the full scope of work as stated in the RFP. Consequently, proposals which cover part of the requested scope of work cannot be accepted.

Clarification: The Engagement Contract between HCAP and the Preferred Bidder will be one and will be signed between HCAP and legal representatives of (all) Specialized Advisors. Each of the Specialized Advisors ( Financial, Legal, Technical – Traffic ) will be requested to assume several liability for its part of the work according to the Scope of Work as presented in the RfP and ultimately included in the Contract.

Clarification: The relevant experience of a subcontractor will be taken into account and evaluated by the tendering authority, HCAP, during the valuation process of any submitted proposal on condition that: (i) The participants notify in their proposal the section of works to be assumed and conducted by the subcontractor and (ii) Assume the obligation that in case they are nominated preferred bidder and are called to sign the Contract and implement the Scope of Work, the subcontractor will be employed by the Advisors and will execute his designated part of the Scope of Work.

Information relevant to the budget of the project is included in article IV (Budget): “The maximum budget for the provision of the above services by the Group of Advisors amounts to three hundred and eighty thousand Euros (380,000), excluding VAT. Offers that exceed the above budget shall not be considered.”
Based on the above, the structure of the financial offer to be included in the proposals of the Advisors must observe the maximum budget limit.
Any offer which, during the evaluation, results in an amount exceeding the budget will not be considered and the proposal will be rejected.

Clarification on a submitted question (concerning Sections V & VII solemn declarations): Authentication of signature is not required. Solemn declarations provided electronically through the gov.gr. will be accepted. There are no requirements as to the exact date of signing of the required solemn declarations, as long as they are within the timeframe provided for the submission of the proposals.

Clarification on a submitted question : The supporting documentation language is Greek or English. As long as gov.gr. provides for drafting text in the English language, the solemn declarations will be considered as valid.

Clarification on a submitted question : It is confirmed that the solemn declaration regarding the annual turnover exceeding twice the total budget of the contract should be signed by the Advisor fulfilling the specific requirements.

Clarification on a submitted question : The duration ( validity ) of the proposal should be for a minimum of five (5) months. The Advisors may be requested by HCAP to extend the validity of their proposals.

Clarification on a submitted question :  HCAP will exercise its best endeavors to assist the Advisors in its cooperation with stakeholders and in getting access to information and data related to the project

Clarification on a submitted question : At this stage, there is not available a draft contract

Clarification on a submitted question : It is clarified that there is no requirement for the Specialized Advisors to form a JV-type structure

Clarification on a submitted question : It is clarified that the letter of guarantee for the good performance of the contract must be issued by a banking institution with an operating licence within the European Union. The letter of guarantee will be issued and delivered to HCAP upon signing of the contract between HCAP and the Advisors and will remain valid throughout the duration of the contract. At this stage there is not available draft text of the letter of guarantee.

Clarification on a submitted question : English language reporting is acceptable. Greek language outputs will not be mandatory

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης πλαισίου σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης εταιρικών οχημάτων προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Ο Διαγωνισμός ματαιώνεται και θα δημοσιευτεί νέα προκήρυξη

Invitation for expression of interest & submission of proposals for the provision of advisory services on behalf of the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. to the Steering Committee for the Just Transition of the carbon regions, in order to set up a new entity that will act as a beneficiary of the Special Transition Program 2020-23.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών “Tεχνικής & Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη διάθεση ανοικτών δεδομένων – Open Data Hub της ΕΕΣΥΠ” προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ώρα 17:00»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ

Σε συνέχεια της συμπλήρωσης της τριετούς θητείας τριών μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της ανάγκης πλήρωσης της θέσης του Εντεταλμένου Συμβούλου, εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, η ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος, εκκινεί διαδικασία για την ανανέωση ή αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία τριών ετών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ

Σε συνέχεια της συμπλήρωσης της τριετούς θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»), η ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ, εκκινεί διαδικασία για την ανανέωση ή αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία τριών ετών.

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού της ΕΕΣΥΠ

Η ΕΕΣΥΠ επιδιώκει να λάβει προσφορές από κατάλληλα ειδικευμένες και έμπειρες ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με την Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Ευρείας Περίθαλψης για το προσωπικό της.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 13:00»

«Διευκρίνιση: Μετά από ερώτημα που υποβλήθηκε σχετικά με την περίπτωση (Κ) της παραγράφου 9.i. της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (σελ. 7), διευκρινίζουμε ότι ως ενδιαφερόμενο μέρος νοείται η ενδιαφερόμενη εταιρεία όπως εκπροσωπείται νομίμως. Ως μέλη της ομάδας έργου νοούνται τα μέλη της ομάδας που αναφέρεται στην παράγραφο 9.i. περίπτωση (I). Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεσμεύεται και για τα μέλη της ομάδας χωρίς να χρειάζεται ατομική υπεύθυνη δήλωση από καθένα εξ’ αυτών. Για ζητήματα διατύπωσης, παραπέμπουμε στην παράγραφο 9.i. περ. (K) της Πρόσκλησης.»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ (EXCESS)

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, ώρα 17:00»

Διαδικασία ανάθεσης έργου για την Κατάρτιση των Εξαμηνιαίων και Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Εκθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για τα έτη 2020 (30.6.2020 και 31.12.2020) και 2021 (30.6.2021 και 31.12.2021), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).

Aνάθεση έργου για την Κατάρτιση των Εξαμηνιαίων και Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Εκθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για τα έτη 2020 (30.6.2020 και 31.12.2020) και 2021 (30.6.2021 και 31.12.2021), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) για την οικονομική χρήση 2020 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) για την οικονομική χρήση 2020 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Request for proposal for the selection of advisor to provide advisory services in relation to the carbon regions transition master plan

Τελευταία ενημέρωση: Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 στις 15.00.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον σχεδιασμό ψηφιακής στρατηγικής & τη δόμηση οδικού χάρτη υλοποίησης για την εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. – θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ

Τελευταία Ενημέρωση: Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, ώρα 13:00 μμ. Διευκρίνηση: Μετά από σχετικό ερώτημα σχετικά με τη γλώσσα της προς υποβολή προσφοράς, διευκρινίζεται ότι η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Διευκρίνιση:Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους υποψήφιους σχετικά με την παράγραφο 7 […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, ώρα 17:00.»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον σχεδιασμό ψηφιακής στρατηγικής & τη δόμηση οδικού χάρτη υλοποίησης για την εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. – θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ

Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε και θα δημοσιευτεί νέα προκήρυξη.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής μετασχηματισμού για την εταιρεία ΕΛΤΑ.Α.Ε. – Θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ

Παροχή διευκρίνησης αναφορικά με την “Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής μετασχηματισμού για την εταιρεία ΕΛΤΑ.Α.Ε. – Θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ,  με ημερομηνία δημοσίευσης 31/12/2019. Μετά από σχετικό ερώτημα σχετικά με τη γλώσσα της προς υποβολή προσφοράς, διευκρινίζεται ότι η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε στην Ελληνική […]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης πλαισίου σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης, δικαίου ανταγωνισμού και του δικαίου δημοσίων επιχειρήσεων.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης πλαισίου σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης, δικαίου ανταγωνισμού και του δικαίου δημοσίων επιχειρήσεων.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Συμβούλου για την Επισκόπηση Επιχειρηματικού Σχεδίου του Έργου Ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου της ΔΕΘ – HELEXPO στη Θεσσαλονίκη

Τελευταία Ενημέρωση:  «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, ώρα 18:00.» Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Συμβούλου για την Επισκόπηση Επιχειρηματικού Σχεδίου του Έργου Ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου της ΔΕΘ – HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την καθετοποίηση του τελικού προϊόντος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, ώρα 18:00.» Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την καθετοποίηση του τελικού προϊόντος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης πλαισίου σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης, δικαίου ανταγωνισμού και του δικαίου δημοσίων επιχειρήσεων.

Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε και θα δημοσιευτεί νέα προκήρυξη. Διευκρινίσεις: 1. Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος των υπεύθυνων δηλώσεων, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται. 2. Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με τη δυνατότητα ο Υπεύθυνος Έργου να είναι κοινός σε τομείς που […]

«Διαδικασία ανάθεσης έργου για την Κατάρτιση των Εξαμηνιαίων και Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Εκθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30.6.2019 καθώς και για την χρήση που λήγει την 31.12.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)»

«Διαδικασία ανάθεσης έργου για την Κατάρτιση των Εξαμηνιαίων και Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Εκθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30.6.2019 καθώς και για την χρήση που λήγει την 31.12.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για την περίοδο από 01.09.2019 έως 31.08.2021.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για την περίοδο από 01.09.2019 έως 31.08.2021.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) για την οικονομική χρήση 2019 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) για την οικονομική χρήση 2019 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Εποπτικό Συμβούλιο αναζήτησης και επιλογής Μη Εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Εποπτικό Συμβούλιο αναζήτησης και επιλογής Μη Εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας προς την ΕΕΣΥΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. σχετικά με την επενδυτική της πολιτική

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. σχετικά με την επενδυτική της πολιτική

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ενίσχυσης και βελτίωσης των διαδικασιών της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ενίσχυσης και βελτίωσης των διαδικασιών της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ   Για διευκρινήσεις πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

Διευκρινήσεις:

1. Το δικαίωμα για ανανέωση του υπό κρίση συμβολαίου μπορεί να το ασκήσει μόνο η ΕΕΣΥΠ και όχι ο Ασφαλιστής. Εντούτοις ο Ασφαλιστής μπορεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι, να αρνηθεί την ανανέωση. Τότε θα υποχρεωθεί να παράσχει την τετράμηνη παράταση με χρέωση των αναλογικών ασφαλίστρων.

Προς το σκοπό αυτό θα ενσωματώσουμε στη σελ. 35 του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου την εξής προσθήκη:

“11. SPECIAL CONDITION REGARDING RENEWAL

The policy is concluded with an initial annual period with effective date as stated on Item 3 of the Schedule and with the right to renew for another 2 consecutive years, subject to the agreement from both parties at the end of each policy year. It is clarified that in case of disagreement as to the renewal of the above, HCAP has the right to request and the Insurer is obliged to accept, the extension of coverage for four (4) additional months, with pro-rata charge in order to ensure adequate time for the conduction of a new tender”.

2. Ως προς το ζήτημα των τεχνικών λεπτομερειών αποστολής θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εφόσον τεχνικά δεν είναι εφικτή η αποστολή της πρότασής σας με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορούν να αποσταλούν περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα υπό την προϋπόθεση ότι

α) το αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναφέρει τον συνολικό αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα αποσταλούν,

β) τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα σταλούν χωρίς σημαντική χρονική διαφορά μεταξύ τους και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας υποβολής προσφορών που έχει τεθεί.

3. Ως προς τον όρο ΙΒ της διακήρυξης ζητείται έγγραφο της εταιρείας το οποίο θα περιέχει τα ονόματα και τις επαγγελματικές ιδιότητες των προσώπων που θα παράσχουν τις υπηρεσίες, ήτοι της ομάδας έργου της εταιρείας για το έργο αυτό. Περαιτέρω, ως προς το 2ο εδάφιο της παραγράφου ΙΒ διευκρινίζεται ότι ως συμμετέχων νοείται το νομικό πρόσωπο που συμμετέχει και τα μέλη ΔΣ αυτού. Συνεπώς, αν η συμμετέχουσα εταιρεία ή κάποιο μέλος ΔΣ αυτής σχετίζονται με πρόσωπο που συνδέεται με την ΕΕΣΥΠ ή ελέγχεται από αυτή, θα πρέπει να δηλωθεί ρητά στα υποστηρικτικά έγγραφα. Αν τέτοια σχέση δεν υπάρχει δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση η δήλωση, εφόσον γίνει θα πρέπει να έχει τον τύπο που ορίζεται στο άρθρο 8 «Περιεχόμενο και Υποβολή της Πρότασης» της Διακήρυξης.

Συνημμένα

Διευκρινήσεις/Clarifications

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αντικείμενο την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αντικείμενο την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου  Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Διευκρίνιση: 1. Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο υποψήφιο σχετικά με την γλώσσα της προς υποβολή προσφοράς, διευκρινίζεται ότι η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης πλαισίου σχετικά με την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Δικαίου Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης πλαισίου σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατάρτιση σύμβασης πλαισίου σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης και του δικαίου δημοσίων επιχειρήσεων. «O Διαγωνισμός ματαιώθηκε. Θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός»

Αναζήτηση Συμβούλου για Υπηρεσίες Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συμβούλου για Υπηρεσίες Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αντικείμενο την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημόσιας Επιχείρησης

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αντικείμενο την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημόσιας Επιχείρησης Τελευταία Ενημέρωση:  «Η προθεσμία Υποβολής Προσφορών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, ώρα 17:00.» Διευκρίνιση: 1. Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο υποψήφιο σχετικά με την γλώσσα της προς υποβολή προσφοράς, διευκρινίζεται ότι η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Οργανωτική Αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών  για την Οργανωτική Αναδιάρθρωση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Ενημέρωση: «Η προθεσμία Υποβολής Προσφορών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 7 Μαρτίου  2018, ώρα 18:00.»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας Διευκρίνιση: Επί της Προκήρυξης-Συνοπτικός Διαγωνισμός για Σύμβουλο Επικοινωνίας

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προεπιλογή Ακινήτων του Δημοσίου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου  που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προεπιλογή ακινήτων του Δημοσίου για αξιοποίηση τους από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Διευκρίνιση Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με το μέγεθος του υπό εξέταση χαρτοφυλακίου και το πλήθος των φορέων προέλευσης, διευκρινίζονται τα εξής: Οι βασικότερες […]

Πρόσκληση για πρόταση ομαδικής ασφάλισης

Αίτημα για την υποβολή πρότασης ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού της ΕΕΣΥΠ Διευκρίνιση σε σχέση με την παρ. 4 (Πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού) Διευκρινίζεται ότι εφόσον τεχνικά δεν είναι εφικτή η αποστολή της πρότασης εκάστου ενδιαφερόμενου μέρους με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αποστείλει περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα υπό […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών στο ΔΣ της ΕΤΑΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια λογισμικού για Audit

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αγορά ελεγκτικού λογισμικού για τη Δνση Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Ενημέρωση: Διευκρινήσεις για το RfP για την προμήθεια λογισμικού για Audit

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. «ΕΤΑΔ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. «ΕΤΑΔ»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. σχετικά με συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. σχετικά με συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Διευκρίνιση σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων. Τέθηκε ερώτημα από Eνδιαφερόμενα Μέρη σχετικά με τον προσδιορισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Διευκρινίζεται ότι ως κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων θεωρείται η παροχή υπηρεσιών ορκωτού […]

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ΕΔΗΣ

Ενημέρωση: «Ματαίωση της διαδικασίας.» Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ σχετικά με την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ»)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης στο Δ.Σ. της «ΕΔΗΣ»

Τελευταία Ενημέρωση:  «Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, ώρα 17:00.» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Εκτελεστικών και Μη Eκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ»)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

Τελευταία Ενημέρωση:  «Η προθεσμία Υποβολής Προσφορών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, ώρα 17:00.» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης Παράρτημα Α – Απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης Παράρτημα Β – Απόδειξη αντασφαλιστικής κάλυψης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου για την αναζήτηση-επιλογή-πλήρωση θέσεων μελών Δ.Σ. της «ΕΔΗΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ»)

Πρόσκληση για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην  Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.  για την αξιοποίηση και βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων σχετικά με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και τους στόχους του Ν. 4389/2016 Ανακοίνωση για διευκρινήσεις

RFP για σύμβουλο για την πολιτική αμοιβών του ΔΣ της «ΕΔΗΣ»

Διαδικασία διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση και διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ») -RFP για σύμβουλο για την πολιτική αμοιβών του ΔΣ της «ΕΔΗΣ»

RFP για σύμβουλο για την αξιολόγηση του ΔΣ της «ΕΤΑΔ»

Διαδικασία διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ») (σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν. 4389/2016) -RFP για σύμβουλο για την αξιολόγηση  του ΔΣ της ΕΤΑΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (‘’ΤΑΙΠΕΔ’’) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατάρτιση Σύμβασης Πλαισίου σχετικά με την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Διαδικασία διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

Διαδικασία διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (“ΤΑΙΠΕΔ“) (σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν. 4389/2016) Διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση CFO και Internal Audit Manager

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση CFO και Internal Audit Manager Θέση CFO Internal Audit Manager

Αίτηση υποβολής προτάσεων για το έργο των ελεγκτών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Αίτηση υποβολής προτάσεων για το έργο των ελεγκτών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (in english)

Η Stanton Chase International SA έχει επιλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο της HCAP

Η Stanton Chase International SA έχει επιλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο της HCAP να ενεργεί ως σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου για την αναζήτηση, επιλογή και τοποθέτηση των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της HCAP. Τα προφίλ για τις θέσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας της Stanton Chase δημοσιεύτηκεπαρακάτω: CEO CXO Μη εκτελεστικό […]

Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλου για την αναζήτηση, επιλογή και τοποθέτηση των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και  Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΠ» ή «Εταιρεία»)

SWITCH THE LANGUAGE