ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση για πρόταση ομαδικής ασφάλισης

Πρόσκληση για πρόταση ομαδικής ασφάλισης

Αίτημα για την υποβολή πρότασης ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού της ΕΕΣΥΠ

Διευκρίνιση σε σχέση με την παρ. 4 (Πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού)

Διευκρινίζεται ότι εφόσον τεχνικά δεν είναι εφικτή η αποστολή της πρότασης εκάστου ενδιαφερόμενου μέρους με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αποστείλει περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα υπό την προϋπόθεση ότι α) το αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναφέρει τον συνολικό αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα αποσταλούν και το λόγο αποστολής περισσότερων από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα, και β) τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα σταλούν χωρίς σημαντική χρονική διαφορά μεταξύ τους κι επιπλέον εντός της προθεσμίας υποβολής προσφορών που έχει τεθεί. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο φάκελος Α κι ο φάκελος Β να προστατεύονται με ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης, όπως προβλέπει το από 05.12.2017 Αίτημα της Εταιρείας για την Υποβολή Πρότασης Ομαδικής Ασφάλισης του Προσωπικού της. Τα επιμέρους αρχεία του κάθε φακέλου θα έχουν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

SWITCH THE LANGUAGE