ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής μετασχηματισμού για την εταιρεία ΕΛΤΑ.Α.Ε. – Θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής μετασχηματισμού για την εταιρεία ΕΛΤΑ.Α.Ε. – Θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ

Παροχή διευκρίνησης αναφορικά με την “Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής μετασχηματισμού για την εταιρεία ΕΛΤΑ.Α.Ε. – Θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ,  με ημερομηνία δημοσίευσης 31/12/2019.

Μετά από σχετικό ερώτημα σχετικά με τη γλώσσα της προς υποβολή προσφοράς, διευκρινίζεται ότι η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Μετά από σχετικό ερώτημα σχετικά με την Παράγραφο 7 περί δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων της προαναφερόμενης πρόσκλησης υποβολής προφορών, ως προς το εάν θεωρείται επαρκής η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης μόνο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι «η δήλωση περί μη ύπαρξης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε νομικού προσώπου αναφέροντας ρητά ότι αναλαμβάνει δέσμευση και για τους εργαζομένους στο εν λόγω νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες, εργαζόμενοι σε συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα σε κοινοπραξία ή με σύμβαση υπεργολαβίας, θα πρέπει για κάθε νομική οντότητα ως προς τα μέλη της ομάδας έργου που εργάζονται σε αυτή να περιέχεται στο φάκελο δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων».

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής μετασχηματισμού για την εταιρεία ΕΛΤΑ.Α.Ε. – Θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ

SWITCH THE LANGUAGE