ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον σχεδιασμό ψηφιακής στρατηγικής & τη δόμηση οδικού χάρτη υλοποίησης για την εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. – θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον σχεδιασμό ψηφιακής στρατηγικής & τη δόμηση οδικού χάρτη υλοποίησης για την εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. – θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ

Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε και θα δημοσιευτεί νέα προκήρυξη.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 19:00.»

Παροχή διευκρίνησης αναφορικά με την “Πρόσκληση  υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον σχεδιασμό Ψηφιακής Στρατηγικής & τη Δόμηση Οδικού Χάρτη Υλοποίησης για την Εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. – Θυγατρική της ΕΕΣΥΠ», με ημερομηνία δημοσίευσης 17 Ιανουαρίου 2020.

Μετά από σχετικό ερώτημα σχετικά με τη γλώσσα της προς υποβολή προσφοράς, διευκρινίζεται ότι η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Μετά από σχετικό ερώτημα σχετικά με τη μορφή της προς υποβολή προσφοράς, διευκρινίζεται ότι η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε υπό τη μορφή κειμένου, είτε υπό τη μορφή παρουσίασης.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον σχεδιασμό ψηφιακής στρατηγικής & τη δόμηση οδικού χάρτη υλοποίησης για την εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. – θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ

SWITCH THE LANGUAGE