ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. σχετικά με συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. σχετικά με συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. σχετικά με συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις

Διευκρίνιση σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

Τέθηκε ερώτημα από Eνδιαφερόμενα Μέρη σχετικά με τον προσδιορισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Διευκρινίζεται ότι ως κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων θεωρείται η παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ και στις άμεσες θυγατρικές της ΕΤΑΔ ΑΕ και ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, καθώς επίσης σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι παρέχουν ομοειδείς, με το έργο που περιγράφεται στην Προκήρυξη, υπηρεσίες στις εταιρείες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο (ΙΙΙ) της Προκήρυξης ή στον ίδιο με αυτές τις εταιρείες κλάδο, θα πρέπει να αναλάβουν απέναντι στην ΕΕΣΥΠ δέσμευση και να παράσχουν εξασφάλιση ότι θα απασχοληθούν στο έργο της ΕΕΣΥΠ διαφορετικές ομάδες εργασίας και θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα μεταξύ των ομάδων εργασίας (chinese walls) του συμβούλου.  

SWITCH THE LANGUAGE