ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αντικείμενο την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημόσιας Επιχείρησης

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αντικείμενο την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημόσιας Επιχείρησης

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αντικείμενο την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημόσιας Επιχείρησης

Τελευταία Ενημέρωση:  «Η προθεσμία Υποβολής Προσφορών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, ώρα 17:00.»

Διευκρίνιση:

1. Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο υποψήφιο σχετικά με την γλώσσα της προς υποβολή προσφοράς, διευκρινίζεται ότι η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

2. Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με την φράση “Σύνταξη και υποβολή αναλυτικής έκθεσης αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου”, διευκρινίζονται τα εξής:

Στο έργο περιλαμβάνεται η σύνταξη και υποβολή έκθεσης αξιολόγησης για καθένα ξεχωριστά από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕΣΥΠ ως μετόχου.

3. Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με το αν η συμμετοχή στην εν θέματι διαδικασία δημιουργεί ζήτημα Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο των συμμετεχόντων, που θα μπορούσε να τους αποκλείσει από την παράλληλη ή μεταγενέστερη συμμετοχή τους σε εν εξελίξει ή μελλοντικές συναφείς Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων προς την ΕΕΣΥΠ, διευκρινίζονται τα εξής:

Η σύγκρουση συμφερόντων κρίνεται χωριστά για κάθε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με βάση τα πραγματικά περιστατικά, που θα οδηγούσαν σε σύγκρουση συμφερόντων για το συγκεκριμένο εκάστοτε έργο. Η συμμετοχή σε εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες δεν οδηγεί εξ ορισμού σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Για τις μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες κρίνεται κατά περίπτωση.

4. Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με την φράση «Υποβολή προτάσεων και σχεδιασμό – σε συνεργασία με την ΕΕΣΥΠ και σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές – της διαδικασίας αξιολόγησης, της μεθόδου και των κριτηρίων για τα μέλη (εκτελεστικά και μη) ενός Διοικητικού Συμβουλίου», εάν ζητείται να υποβληθεί πρόταση για τη διαμόρφωση μιας Πολιτικής που θα καθορίζει τον μηχανισμό για τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας συγκεκριμένης θυγατρικής, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ, ή μιας Πολιτικής που θα καθορίζει τα πρότυπα για τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περισσοτέρων του ενός / όλων των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ,διευκρινίζεται ότι ζητείται να υποβληθεί πρόταση για τη διαμόρφωση μιας Πολιτικής που θα καθορίζει τον μηχανισμό για τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας συγκεκριμένης θυγατρικής, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ.

5. Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με την φράση «Σύνταξη και υποβολή αναλυτικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου», εάν ζητείται να υποβληθεί έκθεση αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένης θυγατρικής που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ ή έκθεση αξιολόγησης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων περισσοτέρων της μίας / όλων των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, διευκρινίζεται ότι ζητείται να υποβληθεί έκθεση αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας συγκεκριμένης θυγατρικής που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ.

SWITCH THE LANGUAGE