ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δράσεις

H ΕΕΣΥΠ προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης και ανταποδοτικότητας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Ακολουθούν οι κυριότερες δράσεις της εταιρείας:

SWITCH THE LANGUAGE