ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στρατηγικό Σχέδιο

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ είναι σημείο αναφοράς για την στρατηγική προσέγγιση, τους στόχους και τις προτεραιότητές της ΕΕΣΥΠ. Συντάχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις που η Εταιρεία έλαβε από τον Υπουργό Οικονομικών, ως εκπροσώπου του Μοναδικού Μετόχου, και δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2018.

Το Στρατηγικό Σχέδιο καταγράφει αναλυτικά τη σημερινή εικόνα των επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ, το περιβάλλον των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται, καθώς και τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Θέτει επίσης τις βάσεις για να γίνουν οι δημόσιες επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται και να αποτελέσουν μοχλό μετασχηματισμού της οικονομίας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί τον οδηγό για την επικαιροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των δημοσίων επιχειρήσεων, με ευθύνη των διοικήσεών τους, που με τη σειρά τους αποτελούν τη βάση με την οποία τίθενται οι στόχοι στις Διοικήσεις των εταιρειών αυτών και θεσπίζονται κατάλληλοι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες μεσοπρόθεσμα. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται δυνατή η καλύτερη παρακολούθηση της απόδοσης αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τη λειτουργική αποδοτικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας επεξεργάσθηκε το συγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο στη βάση σύγχρονων και βέλτιστων πρακτικών διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης, ώστε με τη συνεργασία, στοχοθέτηση και προσπάθεια των διοικήσεων και εργαζομένων των επιχειρήσεων, οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της να προσφέρουν στο μέλλον ωφέλειες με τρόπο ουσιώδη και χειροπιαστό:

Το Στρατηγικό Σχέδιο δίνει επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές της καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης και στη συμμόρφωση για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και λογοδοσίας.

SWITCH THE LANGUAGE