ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στόχοι και προτεραιότητες

H αρχική αυτή εφαρμογή του μοντέλου στοχοθεσίας μέσω Κύριων Δεικτών Απόδοσης (KPIs), αποσκοπεί στο να διασφαλισθεί η καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΕΕΣΥΠ και να καταστεί δυνατή η μέτρηση, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της απόδοσης.
Οι στόχοι που έχουν τεθεί στην κάθε εταιρεία εναρμονίζονται πλήρως με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου που είναι το Ελληνικό Δημόσιο και κατ’ επέκταση με το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ.

Αναφορικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕΣΥΠ για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, η ΕΕΣΥΠ προχώρησε για πρώτη φορά στον ορισμό συγκεκριμένων Κύριων Δεικτών Απόδοσης (KPIs) σε μη εισηγμένες θυγατρικές, όπου η ΕΕΣΥΠ είναι μέτοχος πλειοψηφίας, που καλύπτουν τέσσερις περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Οι Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (KPIs) έχουν ορίζοντα τριετίας (2019-2021) και διακρίνονται σε τέσσερις βασικές διαστάσεις:

01. Έσοδα / Επαύξηση Οικονομικής Αξίας
Στόχοι οικονομικής απόδοσης που σχετίζονται με την παραγωγή εσόδων, τον εξορθολογισμό των ελεγχόμενων δαπανών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, διατηρώντας ή/και επαυξάνοντας τα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών. Επίσης, ο δείκτης μέτρησης οικονομικής απόδοσης λαμβάνει υπόψη τη χρηστή διαχείριση πόρων, επιδοτήσεων και κεφαλαίων. Ενδεικτικά παραδείγματα Κύριων Δεικτών Απόδοσης που τέθηκαν στις εταιρείες είναι η αύξηση του Κύκλου Εργασιών, της Κερδοφορίας (EBITDA), κ.ά.
02. Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών, Λειτουργικής Αποδοτικότητας & Καινοτομίας
Στόχοι με επίκεντρο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών και συνεργειών, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής αναβάθμισης και, ευρύτερα, επενδύσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μερικά παραδείγματα από Κύριους Δείκτες Απόδοσης που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία αποτελούν η ικανοποίηση των χρηστών/καταναλωτών (σχετικές έρευνες & ερωτηματολόγια), οργανωτικός και λειτουργικός σχεδιασμός των εταιρειών με σκοπό την εναρμόνιση τους με τις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες, η δρομολόγηση μελετών σκοπιμότητας για νέες επενδύσεις, κ.ά.
03. Θεσμικό Πλαίσιο / Διακυβέρνηση
Στόχοι για την καθιέρωση και διασφάλιση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και υπεύθυνης διοίκησης.
Οι Κύριοι Δείκτες Απόδοσης σε αυτή την κατηγορία, περιλαμβάνουν τη θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, την επικαιροποίηση κανονισμών λειτουργίας Δ.Σ. και επιτροπών Δ.Σ., την ενίσχυση Επιτροπών Ελέγχου με κατάλληλη σύνθεση, κ.ά.
04. Επαύξηση Δημόσιας Αξίας
Στόχοι μεγιστοποίησης της δημόσιας αξίας υπό την έννοια της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, της αναπτυξιακής προοπτικής και αναβάθμισης της χώρας μέσω της διαβούλευσης με ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Η έμφαση που έχει δοθεί από την ΕΕΣΥΠ και προς αυτήν την κατεύθυνση περιλαμβάνει Κύριους Δείκτες Απόδοσης όπως η αρωγή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η ενίσχυση τοπικών οικονομιών και κοινωνιών μέσα από (άμεσα και δευτερογενή) πολλαπλασιαστικά οφέλη, η προστασία του περιβάλλοντος, κ.ά.
H αρχική αυτή εφαρμογή του μοντέλου στοχοθεσίας μέσω Κύριων Δεικτών Απόδοσης (KPIs), αποσκοπεί στο να διασφαλισθεί η καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΕΕΣΥΠ και να καταστεί δυνατή η μέτρηση, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της απόδοσης.
Οι στόχοι που έχουν τεθεί στην κάθε εταιρεία εναρμονίζονται πλήρως με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου που είναι το Ελληνικό Δημόσιο και κατ’ επέκταση με το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ.
SWITCH THE LANGUAGE