ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εγχειρίδιο για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου για θέματα ESG

Το Υπερταμείο υποστηρίζει όλες τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του στην ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις δραστηριότητές τους, σε ευθυγράμμιση με την πολιτική ESG του Υπερταμείου.

Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης
SWITCH THE LANGUAGE