ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με την παρακολούθηση της υλοποίησης και της απόδοσης του Πλάνου Μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ.

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Aνάθεση έργου για την Κατάρτιση των Εξαμηνιαίων και Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Εκθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για τα έτη 2022 (30.6.2022 και 31.12.2022) και 2023 (30.6.2023 και 31.12.2023), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) για τις οικονομικές χρήσεις 2022 και 2023 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Προκηρύξεις, Τρέχουσες
SWITCH THE LANGUAGE