ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναφέρεται σε αυτό.

Στελεχώνεται από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα οποία ορίζεται ως προεδρεύων. Η Επιτροπή ως σώμα έχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος της κατέχει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η διάρκεια της θητείας των μελών στην Επιτροπή Ελέγχου συμπίπτει με την διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 έτη.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις αρμοδιότητές του που αφορούν κυρίως στα κάτωθι:

  • Την επισκόπηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και τη διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς.
  • Την επισκόπηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων.
  • Τη διαδικασία επιλογής, καθώς και την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας των Εξωτερικών Ελεγκτών.
  • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Συνημμένο

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

SWITCH THE LANGUAGE