ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων

Στελεχώνεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντικείμενό της είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής και συμμόρφωσης των οργάνων, στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρείας προς τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, τις αποφάσεις των οργάνων της, το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, και η υποβολή σχετικών αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει τόσο της υποχρέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων για την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 περ. ι του ν. 4389/2016 όσο και για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 (θ) του ν. 4389/2016.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι ίση με τη θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

SWITCH THE LANGUAGE