ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • Όλες
  • 2023

Εγχειρίδιο για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου για θέματα ESG

Το Υπερταμείο υποστηρίζει όλες τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του στην ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις δραστηριότητές τους, σε ευθυγράμμιση με την πολιτική ESG του Υπερταμείου.

Environmental Social & Governance (ESG) Policy

The Growthfund ESG Policy applies with differentiated status for each of the categories of investees; indicatively, public, private assets, SOEs, legacy portfolio, future investments, innovation and impact investments.

Αναφορά TCFD 2021

Η συµµετοχή του Υπερταμείου στην υποβολή στοιχείων µε βάση το πλαίσιο κατευθύνσεων TCFD θα συµβάλει στη βελτιωµένη καταγραφή κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Ο στόχος της Έκθεσης είναι να µοιραστούµε µε τα ενδιαφερόµενα μέρη τον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειές μας επηρεάζουν το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία.

SWITCH THE LANGUAGE