ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στρατηγικό Σχέδιο 2022 – 2024

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπερταμείου είναι σημείο αναφοράς για την στρατηγική προσέγγιση, τους στόχους και τις προτεραιότητές του Υπερταμείου. Συντάχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις που η Εταιρεία έλαβε από τον Υπουργό Οικονομικών, ως εκπροσώπου του Μοναδικού Μετόχου.

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπερταμείου 2022-2024 στοχεύει σε θετική επίδραση στο τρίπτυχο οικονομία-περιβάλλον-πολίτης.

Υπερταμείο – Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο έρχεται να αναβαθμίσει και να διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Υπερταμείο, τόσο ως ενεργός μέτοχος, όσο και ως υπεύθυνος επενδυτής.

Το Υπερταμείο, δίνει προτεραιότητα στον μετασχηματισμό των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του και αναβαθμίζει το μοντέλο διακυβέρνησής τους. Αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την δημιουργία και την διασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τους πολίτες/ καταναλωτές. Παράλληλα, ενεργοποιεί τον επενδυτικό του ρόλο διοχετεύοντας τους πόρους του σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επανεπενδύοντας στην ελληνική οικονομία. 

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο προσβλέπει στην επαύξηση της δημόσιας αξίας για τον μοναδικό μέτοχο που είναι το Ελληνικό Δημόσιο και, επομένως, για τους πολίτες.

SWITCH THE LANGUAGE